+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SEMESTR 2 – 2021/22

Edit

Prowadzącydr Błażej Szczerbaniewicz

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy.

Ból - definicja, pojęcia podstawowe, podział. Specyfika zespołu trójdzielno-szyjnego w porównaniu z innymi.

Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych jamy ustnej i twarzy. 

Badanie pacjenta pod kątem bólu jamy ustnej i twarzy.  Wstępny kwestionariusz choroby, skala oceny bólu, wskazówki kliniczne potrzebne  do różnicowania.

Prowadzący - dr Błażej Szczerbaniewicz

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy

Diagnostyka różnicowa i leczenie nie zębopochodnego bólu zębów (mięśniowo-powięziowego, zatokowego, pochodzenia nerwowo-naczyniowego, neuropatycznego, sercowego, psychogennego). 

Leczenie bólu mięśniowego i za struktur stawu skroniowo żuchwowego. 

Leczenie bólu neuropatyczngo.

Demostracja wybranych technik leczniczych na pacjentach.

Edit

Prowadzący - dr Sławomir Karwan

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

1. Histologia tkanki kostnej:

- tkanka kostna grubo i drobnowłóknista

- tkanka kostna gąbczasta

- tkanka kostna zbita: osteony, blaszki międzysystemowe, blaszki podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne, kanały Haversa, Volkmanna

- okostna: warstwa zewnętrzna, włókna Sharpeya, warstwa wewnętrzna (kambialna),

- śródkostna,

- rodzaje kostnienia: podłoże mezenchymane, podłoże chrzęstne

- mineralizacja: nukleacja, epitaksja, wtórna nukleacja

- kolagen, osteokalcyna, osteonektyna, poteoglikany,

- remodelacja tkanki kostnej: korowej, beleczkowej

- gojenie złamań kości,

2. pochodzenie i kostnienie szkieletu czaszkowo-twarzowego:

- kierunki wzrostu kości, ich objętość,

- wzrost okostnowy,

- ułożenie komórek i ich zróżnicowanie

- osteoblasty!

- osteoklasty!

- aktywność komórek i ich różnicowanie

3. Biologiczne mechanizmy działające podczas atrofii kości i zaniku jej objętości

- genetyczne i epigenetyczne pochodzenie,

- biologiczne mechanizmy gojenia się kości i naprawy,

- zasady gojenia się zębodołów

 - pierwsza reakcja na uraz,

 - Różnicowanie się osteoblastów i formowanie się kości

 - remodeling kości i miejscowe naprężenia i odkształcenia

 - Biologiczne znaczenie augmentacji kości,

 - wstęp do podnoszenia dna zatoki szczękowej

 - biologiczne mechanizmy po zabiegu augmentacji w dnie zatoki szczękowej,

 - wstęp do przeszczepów blokowych

 - wstęp do dystrakcji kości

 - rola tkanek miękkich w augmentacji i regeneracji tkanek twardych,

 - rodzaje błon zaporowych

 - rodzaje materiałów augmentacyjnych

 - oprzyrządowanie do zabiegów i narzędzia.

Prowadzący: dr Sławomir Karwan

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych.

Wykłady i zabiegi.

1. omówienie przypadków, które będą operowane na podstawie badania klinicznego, wywiadu, modeli diagnostycznych oraz badań obrazowych

 2. zabiegi:

 a) ekstrakcja z augmentacją zębodołu

 b) podniesienie dna zatoki szczękowej,

 c) pojedyncza augmentacja z regeneracją od strony przedsionkowej (wertykalna)

 d) pojedyncza augmentacja w wymiarze pionowym (horyzontalna).

2.  Zasady pracy z kością: - obszerne przypomnienie.

Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy, parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości, rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów, zjawisko resorpcji,

Czynniki temperatury, ucisku, przeciążeń, zapaleń, infekcji zasady biologicznego myślenia,

 3. Zabiegi augmentacji i regeneracji kości wyrostków zębodołowych

Edit

Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja.

 Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego

- Odpowiedzialność prawna

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego

- Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy

- Aparat do znieczulenia, układy monitorujące – zasady działania

- Sprzęt dodatkowy niezbędny na stanowisku anestezjologicznym

- Aspekty prawne związane ze znieczuleniem i przygotowaniem pacjenta

- Metody oceny pacjenta w okresie przedoperacyjnym

- Zakresy wymaganych badań laboratoryjnych, zakresy norm

- Badania dodatkowe – zasady leczenia, wskazania

- Konsultacje specjalistyczne

- Przygotowanie farmakologiczne pacjenta

- Karencja żywieniowa – zasady, postępowanie praktyczne

- Premedykacja farmakologiczna pacjenta przed znieczuleniem

- Opieka w okresie przedoperacyjnym

- Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego i miejscowego

- Przygotowanie do znieczulenia ogólnego

- Przygotowanie pacjenta do sedacji

- Leki stosowane w anestezjologii, sposób działania, działania niepożądane

- Leki stosowane do sedacji pacjenta

- Znieczulenie ogólne i sedacja – różnice, postępowanie

- Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – wymogi prawne

- Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – sprzęt i personel

- Skale głębokości sedacji

- Leki odwracające działanie analgetyków opioidowych oraz benzodiazepin

- Prowadzenie znieczulenia ogólnego przez anestezjologa – przebieg, etapy znieczulenia, wybudzanie, możliwe powikłania

- Prowadzenie sedacji - zabieg, etapy sedacji, wybudzanie, możliwe powikłania

- Postępowanie ratunkowe w nagłych stanach związanych ze znieczuleniem ogólnym i sedacją

Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

Opieka pooperacyjna. Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci.

Monitorowanie stanu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Kryteria wypisu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Typowe powikłania po znieczuleniu ogólnym – postępowanie praktyczne. Leczenie bólu i nudności pooperacyjnych – zasady współpracy z anestezjologiem w zakresie ustalania terapii. Skale sedacji pacjenta. Monitorowanie sprzętowe w okresie pooperacyjnym. Rzadkie powikłania po znieczuleniu ogólnym – zasady rozpoznawania, postępowania. Najczęstsze stany nagłych zagrożeń u pacjenta znieczulanego ogólnie oraz miejscowo – postępowanie ratunkowe 

Część teoretyczna: podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia; aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji; przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne; zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.

- Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, wskazania, metody.

Część praktyczna – szkolenie na fantomie: dożylne podawanie leków, zakładania dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomach, wentylacja przyrządowa – worek AMBU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach, tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne, zastosowanie defibrylatora – ćwiczenia praktyczne z defibrylatorem AED, resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach

Edit

Prowadzący: r.pr. Grzegorz Kozak  - uzupełniające spotkanie

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Prowadzący: dr Sławomir Karwan 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi.

Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pęsety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja,  przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji.

 2. TECHNIKI ZABIEGOWE:

Zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka, aby nie powstała blizna. Zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyroszębodołowego. Zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych. Zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego. Przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem. Zasady "mobilizacji" płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady prawidłowego szycia rany. Zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia. Augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe. Osteodystrakcja. Zasada "wyrostka odwróconego". Transpozycja bloczka. Przeszczepy bloczkowe. Zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowalnymi. Zasady pracy z błonami resorbowalnymi. Technika ringu. Sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta.

Edit

Prowadzący: dr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

 Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady i zabiegi.

1. Pokrycie recesji (przeszczep wolny, transpozycja płata)

2. Augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia

Dodatkowo: rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia: monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady, rodzaje igieł, rozkodowanie opakowań, zasady szycia prostych ran dziąseł i błony śluzowej, szycie zgodne z myśleniem biologicznym, techniki podwieszeń, ucisku, troski o brodawki dziąsłowe, inne: jak długo utrzymywać, szwy a hemostaza, szycie a gojenie.

Prowadzący - dr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady i zabiegi.

1. Typy cięć:

W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym.

W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia. W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu zębodołowego dolnego. W odcinku przedtrzonowców szczęki z uwzględnieniem przebiegu naczyń i wędzideł. W zależności od ilość dziąsła związanego, inne.

2. Techniki odwarstwiania płata: śluzówkowo-okostnowy, złożony i prosty, śluzówkowy, podstawy przeszczepów tkanki łącznej, techniki kostno-okostnowe, zasady pracy tunelowej, wskazania i przeciwwskazania,

3. Zaopatrzenie rany po zabiegu: szycie zgodnie z zasadami biologii tkanek, kleje tkankowe, opatrunki, mosty adhezyjne natychmiastowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, śruby gojące, łączniki tymczasowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, ucisk krótkotrwały, długotrwały –zasady.

Edit

Prowadzący: mgr ratownictwa medycznego Łukasz Szymczyszyn

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

ZAKRES KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA

· Systematyka zagrożeń występujących w praktyce stomatologicznej

· Wywiad stomatologiczny

· Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia:

 • utrata przytomności, omdlenie wazodepresyjne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, niedrożność dróg oddechowych, hiperwentylacja, astma oskrzelowa, duszność, niewydolność krążenia, ból w klatce piersiowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia świadomości, hiperglikemia i hipoglikemia, udar mózgu, alergie, wstrząs anafilaktyczny, krwotok, nadciśnienie tętnicze.

· Nagłe zatrzymanie krążenia

 • algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowanie bez przyrządowe, postępowanie przyrządowe – wykorzystanie rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych iGel, rurek krtaniowe LT, wentylacja workiem samorozprężalnym, automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), tlenoterapia, sprzęt ratowniczy i leki wykorzystywane w gabinecie stomatologicznym

· Farmakoterapia – metody podawania leków w stanie zagrożenia życia:

 • wkłucia dożylne, wkłucia doszpikowe, podanie leków.

· Trening symulacyjny poszczególnych przypadków w warunkach gabinetu

stomatologicznego.

KONSULTACJE

· Jako dodatkowy element, przeprowadzane są konsultacje dotyczące prawidłowego

wyposażenia gabinetu stomatologicznego w sprzęt medyczny ratowniczy oraz leki wykorzystywane w stanach nagłych.

Prowadzący: dr Sławomir Karwan

 Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

Wprowadzenie do implantologii.

 1. Rys historyczny implantologii
 2. Po co są implanty zębowe?
 3. Dyskusja  o implantach (kształt, średnica, powierzchnia, kształt łącznika, kiedy cementowane kiedy przykręcane itp). Rodzaje rekonstrukcji protetycznych kiedy jakie. Pozycjonowanie 3D implantu w zależności od sytuacji klinicznej. Osstell.
 4. Klasyfikacje
 5. Diagnostyka 
 6. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantoprotetycznego
 7. Zabieg krok po kroku
 8. Osteointegracja co to jest
 9. Badanie pacjenta zewnątrz i wewnątrz ustne. Analiza modeli . Radiodiagnostyka, szablony jakie kiedy. 
 10. Film jak zrobić szablon radiologiczny i po co.
 11. Cbct przypadki kliniczne- jak patrzeć na przekroje. Dlaczego i kiedy augmentować zębodół.
 12. Wykłady -rozszczepienie wyrostka zębodołowego , technika osteotomowa – kiedy po co i jak.
 13. Pojęcia- dezynfekcja, dezynsekcja sterylizacja, aseptyka antyseptyka.
 14. Powikłania i komplikacje na różnych etapach leczenia implantoprotetycznego- wykład na podstawie doświadczeń własnych i cudzych także ze spraw sądowych.
 15. I inne…
Edit

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

Periochirurgia. Wykłady.

Wykłady: cięcia w chirurgicznym leczeniu periodontologicznym, cięcia w zabiegach chirurgii stomatologicznej, cięcia w zabiegach implantologicznych, płaty – wstęp: grubość płata, ukrwienie płata, napięcie płata, projektowanie płatów, płat śluzówkowo-kostnowy, (cięcie, wykonanie, szycie - Płat śluzówkowy – rozszczepiony, (cięcie, wykonanie, szycie), płaty kombinowane: śluzówkowe  i śluzówkowo-okostnowe (cięcie, wykonanie, szycie), repozycje i przesunięcia płatów, techniki szycia – podstawy, gojenie i regeneracja tkanek przyzębia, wczesna faza zapalenia, późna faza zapalenia, faza proliferacyjna, nabłonkowanie, naprawa a regeneracja, sterowana regeneracja tkanek i kości – podstawy, zakładanie szwów.

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

Chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych: cele, wskazania, przeciwwskazania, metody .

Operacja tzw. płatowa: cel, wskazania, przeciwwskazania, technika, repozycje płatów śluzówkowo-okostnowych, zmodyfikowana operacja płatowa Widmana, dowierzchołkowe przesunięcie płata (śluzówkowo-okostnowego), płaty bezpieczne dla brodawek międzyzębowych (Papilla-Preservation-Flap), zmodyfikowany płat oszczędzający brodawki, operacja zasłonowa, operacja płatowa pod zacementowanym mostem protetycznym, operacja płatowa w przypadku nadziąślaka, wariacje technik operacyjnych, zalety i wady operacji płatowych, powikłania, ocena wyników odległych, zalety i wady, powikłania, ocena wyników odległych.

Edit

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

Prowadzący - dr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 4 000 zł

Odsłonięcie implantu: techniki cięć, usuwanie nadmiaru kości z nad implantu, postępowanie w niedoborze kości wokół implantu, techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej, techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego, dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania), czasookresy, wyciski – podstawy, współpraca z laboratorium (niezbędne 

narzędzia) , biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach, typy prac protetycznych, higiena i opieka nad uzupełnieniami, sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej), przykładowe ankiety przedzabiegowe, prezentacja i omówienie przypadków.

Następnie podstawy w temacie: implantacja natychmiastowa (Kiedy natychmiastowo umieszczamy implant? Kiedy lepiej odroczyć zabieg? Jak  atraumatycznie usunąć ząb? Najlepsza pozycja implantu w zębodole? Kiedy wykonać augmentacje a kiedy nie? Jak zaopatrzyć tymczasowo pacjenta? Czy i jak używać materiału kościozastępczego vs kość własna? Możliwości zastosowania kolektora kości).Jak dobrać najlepszy implant do zębodołu?

Zasady gojenia zębodołu po ekstrakcji. Techniki ekstrakcji (mało urazowe) "okno estetyczne" jako warunek sukcesu. Implantacja odroczona, wskazania do odroczenia zabiegu i optymalny czas na zabieg, zabiegi GBT i GTR, gojenie otwarte czy zamknięte i optymalny czas na odbudowę. Implantacja późna, schemat postępowania uzależniony od rodzaju zanikówimplantacja a technika osteotomowa, implantacja z GBR, augmentacja wyrostka kością własną pacjenta (przeszczep z brody i z trójkąta zatrzonowcowego)

Implantacja w bocznym odcinku szczęki: ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą.  Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie.

Implantacja w żuchwie: przeszkody anatomiczne i ograniczenia, korony pojedyncze i mosty, implantacja natychmiastowa w przednim odcinku żuchwy, implantacja natychmiastowa czy odroczona w bocznym odcinku żuchwy, rodzaje protez ruchomych w żuchwie mocowanych na implantach, implantacja z natychmiastowym obciążeniem (belka i teleskopy), rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.

2. Komplikacje i powikłania: uraz w obrębie kanału nerwu żuchwowego, perforacja ściany wyrostka zębodołowego, uszkodzenie naczynia, inne.

• eksportowanie przygotowanych modeli i wax-upów w formie plików stl. 

Poznanie funkcji programu BlueSkyPlan potrzebnych na początek do zaprojektowania i wyeksportowania szablonu opartego na zębach 

• złożenie modeli z CBCT, • importowanie wax-upu cyfrowego, • wirtualne wszczepienie implantów, • ustawienie prawidłowych danych także w sytuacji, gdy naszego systemu implantologicznego nie ma w bibliotece programu, • projektowanie szablonu i eksportowanie go w pliku stl do druku, • praca na przygotowanych danych lub przypadkach własnych uczestników. Każdy może wyjechać z gotowym projektem szablonu. Warunkiem jest przesłanie wcześniej CBCT i modeli stl (góra i dół) wetransferem na adres info@szablonauci.pl oraz danych swojej kasety z wiertłami do nawigacji. Kasetę trzeba też koniecznie wziąć ze sobą!!! W sprzyjającej sytuacji możemy od razu wydrukować szablon. • pokaz (film) procesu taniego drukowania modeli – krok po kroku – organizacja środowiska komputerowego, programy potrzebne do druku i ich obsługa, dodatkowe urządzenia potrzebne do druku 3D.

Edit

Prowadzącydr Zbigniew Orzechowski

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

Samodzielne projektowanie szablonów chirurgicznych.

Wykład 

• wprowadzenie do implantologii z szablonami – dlaczego z szablonem łatwiej, lepiej i bezpieczniej dla pacjenta, ale przede wszystkim dla lekarza? • jakie dane musimy zgromadzić – prawidłowe CBCT, prawidłowe skany uzębienia. Wytyczne do pracowni rtg i laboratorium, • plusy i rzekome minusy szablonów, • rodzaje szablonów, • jak wykorzystać posiadane kasety implantologiczne do projektów w BSP? 

Ćwiczenia praktyczne 

Najważniejsze funkcje Meshmixera konieczne do pracy z szablonami: 

• błyskawiczny wax-up cyfrowy, 

• eksportowanie przygotowanych modeli i wax-upów w formie plików stl. 

Poznanie funkcji programu BlueSkyPlan potrzebnych na początek do zaprojektowania i wyeksportowania szablonu opartego na zębach 

• złożenie modeli z CBCT, • importowanie wax-upu cyfrowego, • wirtualne wszczepienie implantów, • ustawienie prawidłowych danych także w sytuacji, gdy naszego systemu implantologicznego nie ma w bibliotece programu, • projektowanie szablonu i eksportowanie go w pliku stl do druku, • praca na przygotowanych danych lub przypadkach własnych uczestników. Każdy może wyjechać z gotowym projektem szablonu. Warunkiem jest przesłanie wcześniej CBCT i modeli stl (góra i dół) wetransferem na adres info@szablonauci.pl oraz danych swojej kasety z wiertłami do nawigacji. Kasetę trzeba też koniecznie wziąć ze sobą!!! W sprzyjającej sytuacji możemy od razu wydrukować szablon. • pokaz (film) procesu taniego drukowania modeli – krok po kroku – organizacja środowiska komputerowego, programy potrzebne do druku i ich obsługa, dodatkowe urządzenia potrzebne do druku 3D.

Prowadzący - dr Zbigniew Orzechowski 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

Samodzielne projektowanie szablonów chirurgicznych

Szybkie przypomnienie poznanych umiejętności w praktycznym projektowaniu kolejnego szablonu. Tym razem samodzielnie, prowadzący tylko dyskretnie kontroluje i udziela dobrych rad, • przygotowanie szablonu do implantacji natychmiastowej – z ekstrakcją zęba, 

dodatkowa obróbka szablonów w programie Meshmixer – dodawanie belek wzmacniających, napisów. 

* Kolejność ćwiczeń może ulec zmianie w zależności od tempa pracy grupy i zapotrzebowania uczestników. 

Przypadki własne muszą spełniać wymagania:

 • CBCT całego łuku, zęby górne nie mogą stykać się z dolnymi. Pozostałe zalecenia co do wykonania CBCT znajdziesz TUTAJ (link do pobrania https://drive.google.com/file/d/1cV2AE4PIXQbPIc6n-xsCgoXeBUi7tqFj/view?usp=sharing ), 

• Zeskanowane modele szczęki i żuchwy ustawione w zgryzie, 

• Informacja o planie leczenia. Zapewniona jest kawa, herbata, napoje oraz lunch. 

Oprogramowanie i sprzęt komputerowy 

Pracujemy na dwóch programach: 

• BlueSkyPlan w najnowszej wersji do ściągnięcia tutaj: www.blueskyplan.com/download 

• Meshmixer ze strony www.meshmixer.com 

Obydwa programy są bezpłatne.

 BlueSkyPlan wymaga rejestracji. Należy podać swój adres email. Po pozytywnej rejestracji na koncie powinny pojawić się dwa gratisowe eksporty. Sprawdza się to następująco: 

Należy kliknąć File ◊ Purchase STL eksport ◊ powinno pojawić się okienko i w środku napis Credit Remaining 2/2

Komputery: 

Na stronie www.blueskyplan.com/download opisana jest zalecana konfiguracja komputera.

Weźcie najlepszy komputer, jaki macie, i jak największy monitor. Jeśli masz lepszy komputer stacjonarny od laptopa – weź stacjonarny.

 Plus monitor oczywiście. Do laptopa polecam wziąć oddzielnie duży monitor. 

Myszka – musi być wygodna, precyzyjna, z kółkiem pośrodku. 

Macowcy – czasami kupujecie bardzo drogie myszki bez kółka. Niestety tu nie sprawdzają się zupełnie. W ogóle z Macami jest trochę trudniej, gdyż BlueSkyPlan przestał wspierać ten system

Edit

prowadzący: dr Radosław Jadach 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

1.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte.

2.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte.

Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta, diagnostyka krok po kroku, omówienie, stworzenie planu i jego przentacja pacjentowi, decyzja terapeutyczna; zabieg.

Prowadzący: dr Radosław Jadach 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 500 zł

Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

Edit

Zapraszamy do kontaktu mailowego :

biuro@oralsurgery.pl