+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

CYKL LETNI – GRUPA IV


UWAGA: [cena solo] w tabeli oznacza cenę dla osób, które NIE będąc słuchaczami OSA, chcą uczestniczyć w wykładzie i zabiegach.

 

 

 

11

 

 

 JEDENASTE

Dzień 1

radoslawjadach

Radosław Jadach

 

 

Periodontologia. Wykłady 

 

 

GRUPA I

24.02.17

 

1500zł


 

 

 


 

JEDENASTE

Dzień 2

 

pietruskafoto

9.00 – 10. 30 – Etiologia chorób przyzębia. Badanie przyzębia. Symptomatologia zmian w przyzębiu.

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 – Wskazania i przeciwskazania do niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia przyzębia. Zasady wykonania poszczególnych procedur z zakresu chirurgicznego leczenia ubytków śródkostnych.

13.00 – 14.00 – Przerwa na obiad

14.00 – 15.30 – Chirurgiczne leczenie furkacji

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – Wskazania i przeciwskazania do zabiegów korekcyjnych w obrębie tkanek miękkich. Korekta długości koron zębów – leczenie recesji dziąsła, wydłużanie koron.


 GRUPA I

25.02.17


 

1500zł

 

12

 

 

DWUNASTE

Dzień 1

 

karwan1

dr. Sławomir Karwan

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych.

 1. Histologia tkanki kostnej: tkanka kostna grubo i drobnowłóknista, tkanka kostna gąbczasta, tkanka kostna zbita: osteony, blaszki międzysystemowe, blaszki podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne, kanały Haversa, Volkmanna, okostna: warstwa zewnętrzna, włókna Sharpeya, warstwa wewnętrzna (kambialna), śródkostna, rodzaje kostnienia: podłoże mezenchymane, podłoże chrzęstne, mineralizacja: nukleacja, epitaksja, wtórna enukleacja, kolagen, osteokalcyna, osteonektyna, poteoglikany, remodelacja tkanki kostnej: korowej, beleczkowej, gojenie złamań kości.
 2. Pochodzenie i kostnienie szkieletu czaszkowo-twarzowego: kierunki wzrostu kości, ich objętość, wzrost okostnowy, ułożenie komórek i ich zróżnicowanie, osteoblasty!, osteoklasty! aktywność komórek i ich różnicowanie.
 3. Biologiczne mechanizmy działąjące podczas atrofii kości i zaniku jej objętości: genetyczne i epigenetyczne pochodzenie, biologiczne mechanizmy gojenia się kości i naprawy, zasady gojenia się zębodołów, pierwsza reakcja na uraz, Różnicowanie się osteoblastów i formowanie się kości, remodeling kości i miejscowe naprężenia i odkształcenia, Biologiczne znaczenie augmentacji kości, wstęp do podnoszenia dna zatoki szczękowej, biologiczne mechanizmy po zabiegu augmentacji w dnie zatoki szczękowej, wstęp do przeszczepów blokowych, wstęp do dystrakcji kości, rola tkanek miękkich w augmentacji i regeneracji tkanek twardych, rodzaje błon zaporowych, rodzaje materiałów augmentacyjnych, oprzyrządowanie do zabiegów i narzędzia.
 GRUPA I

10.03.17

 

1500zł


 

 

 


 

DWUNASTE

Dzień 2

radoslawjadach

Radosław Jadach

Augmentacja  i regeneracja tkanek twardych.

 1. omówienie przypadków, które będą operowane na podstawie badania klinicznego, wywiadu, modeli diagnostycznych oraz badań obrazowych
 2. zabiegi: ekstrakcja z augmentacją zębodołu, podniesienie dna zatoki szczękowej, pojedyncza augmentacja z regeneracją od strony przedsionkowej (wertykalna), pojedyncza augmentacja w wymiarze pionowym (horyzontalna)

 GRUPA I

11.03.17

 

 


 

1500zł

 

13

 

 

TRZYNASTE

Dzień 1

Smereka1

dr Jacek Smereka

 

Farmakologia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci.

 

– Monitorowanie stanu pacjenta po znieczuleniu ogólnym

– Kryteria wypisu pacjenta po znieczuleniu ogólnym

– Typowe powikłania po znieczuleniu ogólnym – postępowanie praktyczne

– Leczenie bólu i nudności pooperacyjnych – zasady współpracy z anestezjologiem w zakresie ustalania terapii

– Skale sedacji pacjenta

– Monitorowanie sprzętowe w okresie pooperacyjnym

– Rzadkie powikłania po znieczuleniu ogólnym – zasady rozpoznawania, postępowania

– Najczęstsze stany nagłych zagrożeń u pacjenta znieczulanego ogólnie oraz miejscowo – postępowanie ratunkowe

 

Część teoretyczna:

– podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia;

-aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

– przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji;

– przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne;

– zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.

– Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, wskazania, metody.

 

Część praktyczna – szkolenie na fantomie

– dożylne podawanie leków, zakładania dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomach

– wentylacja przyrządowa – worek AMBU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach

– tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne

– zastosowanie defibrylatora – ćwiczenia praktyczne z defibrylatorem AED

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach

 

WYKŁAD Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym

 

Część I

– Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków stosowanych w stanach nagłych

– Drogi podania leków – zapewnienie dostępu dożylnego, podanie podskórne, domięśniowe, donaczyniowe –sprzęt i sposoby podawania leków

– Interakcje leków znieczulających miejscowo oraz środków obkurczających naczynia z lekami przyjmowanymi przez pacjenta

 

Część II

– Wykaz leków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza dentystę

– Wskazania do zastosowania leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego

 

Część III

– Leki stosowane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

– Wstrząs anafilaktyczny – farmakoterapia, zastosowanie adrenaliny oraz leków II rzutu

– Leki stosowane w przypadku reakcji toksycznej po podaniu preparatów znieczulających miejscowo

– Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i kryzie nadciśnieniowej, leki przeciwpadaczkowe – możliwości zastosowania w praktyce

– Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego, podejrzeniu zawału mięśnia sercowego, inne leki oraz płyny infuzyjne, które mogą wejść w skład zestawu przeciwwstrząsowego

 

Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci

 

– Protokoły postępowania ALS  u dzieci

– Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne

– Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne

– Zasady doboru rozmiaru sprzętu u dzieci

– Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby postępowania, powikłania

– Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne

– Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne

– Sprzęt do defibrylacji ręcznej u dzieci – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne

– Zakładanie dostępu dożylnego, u dzieci zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne

– Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń u dzieci – przygotowanie, podawanie leków

– Schemat postępowania u dziecka z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna

– Schemat postępowania u dziecka  z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna

– Ćwiczenia praktyczne działania resuscytacyjne u dzieci – zespół resuscytacyjny

 GRUPA I

24.03.17

 

2000zł

 

 

 

TRZYNASTE

Dzień 2

 

radoslawjadach

Radosław Jadach

Augmentacja  i regeneracja tkanek twardych cd. 

  GRUPA I

25.03.17

 

2500zł

 

14

 

CZTERNASTE

Dzień 1

 

radoslawjadach

Radosław Jadach

Augmentacja  i regeneracja tkanek twardych cd.

 1. wprowadzenie:szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pensety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja, przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji
 2. 2TECHNIKI ZABIEGOWE:zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka,aby nie powstała blizna, zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyrostka zębodołowego, zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych, zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych, zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego, przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem, zasady „mobilizacji” płatów śluzówkowo-okostnowych, zasady prawidłowego szycia rany, zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia, augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe, osteodystrakcja, zasada „wyrostka odwróconego”, transpozycja bloczka, przeszczepy bloczkowe, zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowanymi, zasady pracy z błonami resorbowalnymi, technika ringu, sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta
 GRUPA I

07.04.17

 

2000zł

 

 

 

CZTERNASTE

Dzień 2

radoslawjadach

Radosław Jadach

Augmentacja  i regeneracja tkanek twardych cd.

Zasady pracy z kością: – obszerne przypomnienie.

  1. Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy,
  2. Parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości,
  3. Rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów,
  4. Zjawisko resorpcji,
  5. Czynniki temperatury, ucisku, przeciążeń, zapaleń, infekcji
  1. zasady biologicznego myślenia,
 1. Zabiegi augmentacji i regeneracji kości wyrostków zębodołowych
 GRUPA I

08.04.17

 

2500zł

 

15

 

PIĘTNASTE

Dzień 1

radoslawjadach

dr. Radosław Jadach

 

Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich.

– przypomnienie anatomicznych i morfologicznych struktur jamy ustnej.

 1. TKANKA NABŁONKOWA: nabłonek okrywający, nabłonek gruczołowy, nabłonki jednowarstwowe, nabłonki wielowarstwowe, błona podstawna, regeneracja komórek nabłonkowych
 2. TKANKA ŁĄCZNA: fibroblasty, fibrocytymakrofagikomórki tucznekomórki plazmatycznepericytykomórki krwi

Rodzaje tkanki łącznej: embrionalna, łączna właściwa, łączna wyspecjalizowana, unaczynienie i unerwienie błony śluzowej w każdym regionie jamy utsnej

 GRUPA I

21.04.17

 

2000zł

 

 

 

PIĘTNASTE

Dzień 2

 

 

radoslawjadach

dr. Radosław Jadach

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich.

1. pokrycie recesji (przeszczp wolny, transpozycja płata)

2. augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia

 dodatkowo:

         Rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia:

  1. Monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady,
  2. Rodzaje igieł, rozkodowanie opakowań,
  3. Zasady szycia prostych ran dziąseł i błony śluzowej,
  4. Szycie zgodne z myśleniem biologicznym,
  5. Techniki podwieszeń, ucisku, troski o brodawki dziąsłowe,
  6. Inne: jak długo utrzymywać, szwy a hemostaza, szycie a gojenie

 

  GRUPA I

22.04.17

 

2500zł

 

16

 

SZESNASTE

Dzień 1

radoslawjadach

Radosław Jadach

 

 Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich. 

1. Typy cięć:

  1. W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym,
  2. W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia,
  3. W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu zębodołowego dolnego,
  4. W odcinku przedtrzonowców szczęki z uwzględnieniem przebiegu naczyń i wędzideł,
  5. W zależności od ilość dziąsła związanego,
  6. inne

2. Techniki odwarstwiania płata:

  1. Śluzówkowo-okostnowy, złożony i prosty,
  2. Śluzówkowy,
  3. Podstawy przeszczepów tkanki łącznej,
  4. Techniki kostno-okostnowe,
  5. Zasady pracy tunelowej, wskazania i przeciwwskazania,

3. Zaopatrzenie rany po zabiegu:

  1. Szycie zgodnie z zasadami biologii tkanek,
  2. Kleje tkankowe,
  3. Opatrunki,
  4. Mosty adhezyjne natychmiastowe i ich rola w zaopatrzeniu rany,
  5. Śruby gojące, łączniki tymczasowe i ich rola w zaopatrzeniu rany,
  6. Ucisk krótkotrwały, długotrwały – zasady,

 

  GRUPA I

12.05.17

 

2000zł

 

 

 

SZESNASTE

Dzień 2

 

jagielak1

dr Maciej Jagielak

 Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich.

 1. Wskazania i p/wskazania do zabiegu i po zabiegu.

2. Leki osłonowe i wspomagające gojenie.

3. Powikłania i postępowanie.

 

Zabiegi.

 

  GRUPA I

13.05.17

 

2500zł

 

17


 

SIEDEMNASTE

Dzień 1

Smereka1

dr Jacek Smereka

 

Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia,znieczulenie ogólne i sedacja.

– Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego

– Odpowiedzialność prawna

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

– Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego

– Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy

– Aparat do znieczulenia, układy monitorujące – zasady działania

– Sprzęt dodatkowy niezbędny na stanowisku anestezjologicznym

– Aspekty prawne związane ze znieczuleniem i przygotowaniem pacjenta

– Metody oceny pacjenta w okresie przedoperacyjnym

– Zakresy wymaganych badań laboratoryjnych, zakresy norm

– Badania dodatkowe – zasady leczenia, wskazania

– Konsultacje specjalistyczne

– Przygotowanie farmakologiczne pacjenta

– Karencja żywieniowa – zasady, postępowanie praktyczne

– Premedykacja farmakologiczna pacjenta przed znieczuleniem

– Opieka w okresie przedoperacyjnym

– Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego i miejscowego

– Przygotowanie do znieczulenia ogólnego

– Przygotowanie pacjenta do sedacji

– Leki stosowane w anestezjologii, sposób działania, działania niepożądane

– Leki stosowane do sedacji pacjenta

– Znieczulenie ogólne i sedacja – różnice, postępowanie

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – wymogi prawne

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – sprzęt i personel

– Skale głębokości sedacji

– Leki odwracające działanie analgetyków opioidowych oraz benzodiazepin

– Prowadzenie znieczulenia ogólnego przez anestezjologa – przebieg, etapy znieczulenia, wybudzanie, możliwe powikłania

– Prowadzenie sedacji – zabieg, etapy sedacji, wybudzanie, możliwe powikłania

– Postępowanie ratunkowe w nagłych stanach związanych ze znieczuleniem ogólnym i sedacją

 GRUPA I

26.05.17

 

 2000zł

 

 

 

SIEDEMNASTE

Dzień 2

radoslawjadach

Radosław Jadach

 

 

Periochirurgia

Cięcia w chirurgicznym leczeniu periodontologicznym, Cięcia w zabiegach chirurgii stomatologicznej, Cięcia w zabiegach implantologicznych,

Płaty – wstęp: Grubość płata, Ukrwienie płata, Napięcie płata, Projektowanie płatów, Płat śluzówkowo-okostnowy, (cięcie, wykonanie, szycie), Płat śluzówkowy – rozszczepiony, (cięcie, wykonanie, szycie), Płaty kombinowane: śluzówkowe  i śluzówkowo-okostnowe (cięcie, wykonanie, szycie), Repozycje i przesunięcia płatów, Techniki szycia – podstawy, Gojenie i regeneracja tkanek przyzębia, Wczesna faza zapalenia, Późna faza zapalenia, Faza proliferacyjna, Nabłonkowanie, Naprawa a regeneracja, Sterowana regeneracja tkanek i kości – podstawy, Zakładanie szwów

  GRUPA I

27.05.17

 

2500zł

 

 

18

 

 

OSIEMNASTE

Dzień 1

karwan1

dr. Sławomir Karwan

Periochirurgia

—————————————————————————–

Chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych

– Cele, wskazania, przeciwwskazania, metody .

 

Operacja tzw. płatowa 

– Cel, wskazania, przeciwwskazania

– Technika

 

– Repozycje płatów śluzówkowo-okostnowych

– Zmodyfikowana operacja płatowa Widmana .

– Dowierzchołkowe przesunięcie płata (śluzówkowo-okostnowego)

– Płaty bezpieczne dla brodawek międzyzębowych (Papilla-Preservation-Flap)

– Zmodyfikowany płat oszczędzający brodawki

– Operacja zasłonowa

– Operacja płatowa pod zacementowanym mostem protetycznym

– Operacja płatowa w przypadku nadziąślaka

– Wariacje technik operacyjnych

 

– Zalety i wady operacji płatowych, powikłania,

– ocena wyników odległych

– Zalety i wady

– Powikłania

– Ocena wyników odległych

 

  GRUPA I

09.06.17

 

2000zł


 

 


OSIEMNASTE

Dzień 2

karwan1

dr. Sławomir KarwanPeriochirurgia

____________________________________________________

 Test dla wszystkich słuchaczy OSA

Po jego zaliczeniu można uczestniczyć w wykładach i zabiegach

 Po zdaniu testu z wiedzy powyższej, słuchacz może przystąpić do tematu 19.

 

——————————————————————————————————

 

 


 GRUPA I

10.06.17


2500zł

 

19

 

DZIEWIĘTNASTE

Dzień 1

 

 

dr Maciej Stupka

Wprowadzenie do implantologii.

—————————————————————————————————–

 1. Wprowadzenie i rys historyczny
 2. Przypomnienie z anatomii i fizjologii
 3. Co to jest osseointegracja ?
 4. Rodzaje implantów.
 5. Typy powierzchni implantów.
 6. Biomechanika implantów.
 7. Wstępna kwalifikacja pacjentów ze względów:
  1. protetycznych
  2. zdrowotnych
  3. fonetycznych
  4. okluzyjnych
  5. psychologicznych
  6. estetycznych
 1. Badania diagnostyczne i ich interpretacja (rtg, badania laboratoryjne).
  1. Diagnostyka obrazowa:
   1. zdjęcia panoramiczne
   2. zdjęcia przylegające
   3. tomografia objętościowa,
   4. tomografia stożkowa – cbct,
   5. oprogramowanie: Simplant i pochodne, InVivo Dental, 3D Vision, przeglądarki,
   6. USG
  1. rola aparatu cyfrowego na potrzeby dokumentacji i planowania
 1. Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu. :
  1. Omówienie pełnego instrumentarium z podziałem na:
 • najczęściej używane
 • niezalecane do używania wg obecnych standardów,
 • mikrochirurgiczne,
 • nie niezbędne, ale usprawniające pracę,
 • maszynowe,
 • związane z systemami implantologicznymi,
 • zestawy do określonych zabiegów:
  • implantacja
  • regeneracja kości
  • augmentacja tkanek miękkich
  • podniesienie dna zatoki szczękowej
  • rozszczepienie kości,
  • kondensacja kości
 1. Przygotowanie gabinetu do zabiegu:
  1. Wymagane obłożenie pola zabiegowego
  2. Dezynfekcja i sterylizacja
  3. Rozłożenie oprzyrządowania

 

 

  GRUPA I

23.06.17

 

2000zł


 

 

 


DZIEWIĘTNASTE

Dzień 2

 

 

dr Maciej Stupka


 Wprowadzenie do implantologii c.d. 

—————————————————————————————————-

 1. zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte.

 2. zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte.

 Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta, diagnostyka krok po kroku, omówienie, stworzenie planu i jego przentacja pacjentowi, decyzja terapeutyczna; zabieg.


 GRUPA I

24.06.17


3000zł

 

20

 

DWUDZIESTE

Dzień 1

radoslawjadach

Radosław Jadach

 Wprowadzenie do implantologii c.d. Wykłady.

—————————————————————————————————

 A) Odsłonięcie implantu:

 1. Techniki cięć,
 2. Usuwanie nadmiaru kości z nad implantu,
 3. Postępowanie w niedoborze kości wokół implantu,
 4. Techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej,
 5. Techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego,
 6. Dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania)
 7. Czasookresy,

8. Wyciski – podstawy,

9. Współpraca z laboratorium (niezbędne narzędzia) ,

10. Biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach.

11. Typy prac protetycznych.

12. Higiena i opieka nad uzupełnieniami.

13. Sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej)

14. Przykładowe ankiety przedzabiegowe.

15. Prezentacja i omówienie przypadków.

 

następnie podstawy w temacie:

 1. Implantacja natychmiastowa (Kiedy natychmiastowo umieszczamy implant? Kiedy lepiej odroczyć zabieg? Jak  atraumatycznie usunąć ząb? Najlepsza pozycja implantu w zębodole? Kiedy wykonać augmentacje a kiedy nie? Jak zaopatrzyć tymczasowo pacjenta? Czy i jak używać materiału kościozastępczego vs kość własna? Możliwości zastosowania kolektora kości)
  Jak dobrać najlepszy implant do zębodołu?
 1. zasady gojenia zębodołu po ekstrakcji.
 2. techniki ekstrakcji (mało urazowe)
 3. “okno estetyczne” jako warunek sukcesu
 • Implantacja odroczona
  1. wskazania do odroczenia zabiegu i optymalny czas na zabieg
  2. zabiegi GBT i GTR
  3. gojenie otwarte czy zamknięte i optymalny czas na odbudowę
 • Implantacja późna
  1. schemat postępowania uzależniony od rodzaju zaników
  2. implantacja a technika osteotomowa,
  3. implantacja z GBR,
  4. augmentacja wyrostka kością własną pacjenta (przeszczep z brody i z trójkąta zatrzonowcowego)

 B) Implantacja w bocznym odcinku szczęki:

 1. Ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości)
 2. Implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy).
 3. Implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
 4. Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie.

Implantacja w żuchwie:

 1. Przeszkody anatomiczne i ograniczenia
 2. Korony pojedyncze i mosty.
 3. Implantacja natychmiastowa w przednim odcinku żuchwy
 4. Implantacja natychmiastowa czy odroczona w bocznym odcinku żuchwy
 5. Rodzaje protez ruchomych w żuchwie mocowanych na implantach
 6. Implantacja z natychmiastowym obciążeniem (belka i teleskopy)
 7. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”
 8. Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego

2. Komplikacje i powikłania:

 1. uraz w obrębie kanału nerwu żuchwowego
 2. perforacja ściany wyrostka zębodołowego
 3. uszkodzenie naczynia ,
 4. inne,

 

  GRUPA I

30.06.17

 

2000zł


 

 

 


DWUDZIESTE

Dzień 2

radoslawjadach

Radosław Jadach


Wprowadzenie do implantologii c.d. Wykłady i zabiegi.

————————————————————————————————–

 1. Zajęcia praktyczne na modelach (wszczepianie implantów)

2. Zabiegi na żywo z możliwością asysty czynnej (szczęka: implantacja natychmiastowa, implantacja z GBR – sinus lift otwarty i zamknięty, technika osteotomów) 2-4 zabiegi (w zależności od ilości pacjentów)


 GRUPA I

01.07.17


3000zł


 

 

 


Spotkanie

organizacyjne

 

 DLA SŁUCHACZY OSA

 
 

!!!

 

BONUS

 TYLKO DLA SŁUCHACZY OSA

kameralny ekskluzywny kurs, wykład i zabiegi.

 


 

 

informacje
dodatkowe
 

  dla Słuchaczy  OSA= 10 spotkań w cenie 20 000zł

 

20 dni

razem

43000