+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

CYKL LETNI 2018

L.P SPOTKANIE TEMAT TERMIN CENA SOLO
1 PIERWSZE
Dzień 1
radoslawjadach
dr Błażej Szczerbaniewicz

Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy.

Ból – definicja, pojęcia podstawowe, podział. Specyfika zespołu trójdzielno-szyjnego w porównaniu z innymi.

Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych jamy utsnej i twarzy.

Badanie pacjenta pod kątem bólu jamy ustnej i twarzy.  Wstępny kwestionariusz choroby,     skala oceny bólu, wskazówki kliniczne potrzebne  do różnicowania.

08.03.2018 1500 ZŁ
2 PIERWSZE
Dzień 2
radoslawjadach
dr Błażej Szczerbaniewicz

temat: Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy

Diagnostyka różnicowa i leczenie nie zębopochodnego bólu zębów (mięśniowo-powięziowego, zatokowego, pochodzenia nerwowo-naczyniowego, neuropatycznego, sercowego, psychogennego). Leczenie bólu mięśniowego i za struktur stawu skroniowo żuchwowego. Leczenie bólu neuropatyczngo. Demostracja wybranych technik leczniczych na pacjentach.

09.03.2018 1500 ZŁ
3 DRUGIE
Dzień 1
radoslawjadach
dr Radosław Jadach

temat: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

1. Histologia tkanki kostnej:
– tkanka kostna grubo i drobnowłóknista
– tkanka kostna gąbczasta
– tkanka kostna zbita: osteony, blaszki międzysystemowe, blaszki podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne, kanały Haversa, Volkmanna
– okostna: warstwa zewnętrzna, włókna Sharpeya, warstwa wewnętrzna (kambialna),
– śródkostna,
– rodzaje kostnienia: podłoże mezenchymane, podłoże chrzęstne
– mineralizacja: nukleacja, epitaksja, wtórna nukleacja
– kolagen, osteokalcyna, osteonektyna, poteoglikany,
– remodelacja tkanki kostnej: korowej, beleczkowej
– gojenie złamań kości,
2. pochodzenie i kostnienie szkieletu czaszkowo-twarzowego:
– kierunki wzrostu kości, ich objętość,
– wzrost okostnowy,
– ułożenie komórek i ich zróżnicowanie
– osteoblasty!
– osteoklasty!
– aktywność komórek i ich różnicowanie
3. Biologiczne mechanizmy działąjące podczas atrofii kości i zaniku jej objętości
– genetyczne i epigenetyczne pochodzenie,
– bilogiczne mechanizmy gojenia się kości i naprawy,
– zasady gojenia się zębodołów
– pierwsza reakcja na uraz,
4. Różnicowanie się osteoblastów i formowanie się kości
5. remodeling kości i miejscowe naprężenia i odkształcenia
6. Bilogiczne znaczenie augmentacji kości,
7. wstęp do podnoszenia dna zatoki szczękowej
8. biologiczne mechanizmy po zabiegu augmentacji w dnie zatoki szczękowej,
9. wstęp do przeszczepów blokowych
10. wstęp do dystrakcji kości
11. rola tkanek miękkich w augmentacji i regenracji tkanek twardych,
12. rodzaje błn zaporowych
13. rodzaje materiałów augmentacyjnych
14. oprzyrządowanie do zabiegów i narzędzia.

23.03.2018 1500 ZŁ
4 DRUGIE
Dzień 2
radoslawjadach
dr Radosław Jadach

temat: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi.

1. omówienie przypadków, które będą operowane na podstawie badania klinicznego, wywiadu, modeli diagnostycznych oraz badań obrazowych
2. zabiegi:
a) ekstrakcja z augmentacją zębodołu
b) podniesienie dna zatoki szczękowej,
c) pojedyncza augmentacja z regeneracją od strony przedsionkowej (wertykalna)
d) pojedyncza augmentacja w wymiarze pionowym (horyzontalna),

24.03.2018 1500 ZŁ
5 TRZECIE
Dzień 1
radoslawjadach
dr Jacek Smereka

temat: Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja.

– Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego
– Odpowiedzialność prawna
– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
– Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego
– Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy
– Aparat do znieczulenia, układy monitorujące – zasady działania
– Sprzęt dodatkowy niezbędny na stanowisku anestezjologicznym
– Aspekty prawne związane ze znieczuleniem i przygotowaniem pacjenta
– Metody oceny pacjenta w okresie przedoperacyjnym
– Zakresy wymaganych badań laboratoryjnych, zakresy norm
– Badania dodatkowe – zasady leczenia, wskazania
– Konsultacje specjalistyczne
– Przygotowanie farmakologiczne pacjenta
– Karencja żywieniowa – zasady, postępowanie praktyczne
– Premedykacja farmakologiczna pacjenta przed znieczuleniem
– Opieka w okresie przedoperacyjnym
– Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego i miejscowego
– Przygotowanie do znieczulenia ogólnego
– Przygotowanie pacjenta do sedacji
– Leki stosowane w anestezjologii, sposób działania, działania niepożądane
– Leki stosowane do sedacji pacjenta
– Znieczulenie ogólne i sedacja – różnice, postępowanie
– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – wymogi prawne
– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – sprzęt i personel
– Skale głębokości sedacji
– Leki odwracające działanie analgetyków opioidowych oraz benzodiazepin
– Prowadzenie znieczulenia ogólnego przez anestezjologa – przebieg, etapy znieczulenia, wybudzanie, możliwe powikłania
– Prowadzenie sedacji – zabieg, etapy sedacji, wybudzanie, możliwe powikłania
– Postępowanie ratunkowe w nagłych stanach związanych ze znieczuleniem ogólnym i sedacją.

06.04.2018 2000 ZŁ
6 TRZECIE
Dzień 2
radoslawjadach
dr Jacek Smereka

temat: Opieka pooperacyjna. Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci.

Monitorowanie stanu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Kryteria wypisu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Typowe powikłania po znieczuleniu ogólnym – postępowanie praktyczne. Leczenie bólu i nudności pooperacyjnych – zasady współpracy z anestezjologiem w zakresie ustalania terapii. Skale sedacji pacjenta. Monitorowanie sprzętowe w okresie pooperacyjnym. Rzadkie powikłania po znieczuleniu ogólnym – zasady rozpoznawania, postępowania. Najczęstsze stany nagłych zagrożeń u pacjenta znieczulanego ogólnie oraz miejscowo – postępowanie ratunkowe
Część teoretyczna: podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia; aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji; przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne; zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.
– Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, wskazania, metody.
Część praktyczna – szkolenie na fantomie: dożylne podawanie leków, zakładania dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomach, wentylacja przyrządowa – worek AMBU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach, tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne, zastosowanie defibrylatora – ćwiczenia praktyczne z defibrylatorem AED, resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach

07.04.2018 2000 ZŁ
7 CZWARTE
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.
1. Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pensety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja, przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji.
2. TECHNIKI ZABIEGOWE:
Zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka, aby nie powstała blizna. Zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyroszębodołowego. Zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych. Zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego. Przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem. Zasady “mobilizacji” płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady prawidłowego szycia rany. Zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia. Augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe. Osteodystrakcja. Zasada “wyrostka odwróconego”. Transpozycja bloczka. Przeszczepy bloczkowe. Zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowalnymi. Zasady pracy z błonami resorbowalnymi. Technika ringu. Sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta.
20.04.2018 2000 ZŁ
8 CZWARTE
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady i zabiegi.
– przypomnienie anatomicznych i morfologicznych struktur jamy ustnej.
1. TKANKA NABŁONKOWA: nabłonek okrywający, nabłonek gruczołowy, nabłonki jednowsrstwowe, nabłonki wielowarstwowe, błona podstawna, regeneracja komórek nabłonkowych.
2. TKANKA ŁĄCZNA: fibroblasty, fibrocyty, makrofagi, komórki tuczne, komórki plazmatyczne, pericyty, komórki krwi. Rodzaje tkanki łącznej: embrionalna, łączna właściwa, łączna wyspecjalizowana unaczynienie i unerwienie błony śluzowej w każdym regionie jamy utsnej.
21.04.2018 2500 ZŁ
9 PIĄTE
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich
1. Pokrycie recesji (przeszczp wolny, transpozycja płata)
2. Augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia
Dodatkowo: rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia: monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady, rodzaje igieł, rozkodowanie opakowań, zasady szycia prostych ran dziąseł i błony śluzowej, szycie zgodne z myśleniem biologicznym, techniki podwieszeń, ucisku, troski o brodawki dziąsłowe, inne: jak długo utrzymywać, szwy a hemostaza, szycie a gojenie.
11.05.2018 2000 ZŁ
10 PIĄTE
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich
1. Typy cięć:
W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym.W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia. W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu zębodołowego dolnego. W odcinku przedtrzonowców szczęki z uwzględnieniem przebiegu naczyń i wędzideł. W zależności od ilość dziąsła związanego, inne.
2. Techniki odwarstwiania płata: śluzówkowo-okostnowy, złożony i prosty, śluzówkowy, podstawy przeszczepów tkanki łącznej, techniki kostno-okostnowe, zasady pracy tunelowej, wskazania i przeciwwskazania,
3. Zaopatrzenie rany po zabiegu: szycie zgodnie z zasadami biologii tkanek, kleje tkankowe, opatrunki, mosty adhezyjne natychmiastowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, śruby gojące, łączniki tymczasowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, ucisk krótkotrwały, długotrwały –zasady.
12.05.2018 2000 ZŁ
11 SZÓSTE
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Maciej Jagielak

temat: Augmentacja tkanek miękkich cd.

Augmentacja tkanek miękkich cd.

Wskazania i p/wskazania do zabiegu i po zabiegu. Leki osłonowe i wspomagające gojenie. Powikłania i postępowanie. Zabiegi

25.05.2018 2500 ZŁ
12 SZÓSTE
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Sławomir Karwan
temat: Augmentacja tkanek twardych
1. Zasady pracy z kością: – obszerne przypomnienie.
Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy, parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości, rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów, zjawisko resorpcji,
Czynniki temperatury, ucisku, przeciążeń, zapaleń, infekcji zasady biologicznego myślenia,
2. Zabiegi augmentacji i regeneracji kości wyrostków zębodołowych
26.05.2018 2500 ZŁ
13 SIÓDME
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Radosław Jadach

temat: Periochirurgia. Wykłady.

Wykłady: cięcia w chirurgicznym leczeniu periodontologicznym, cięcia w zabiegach chirurgii stomatologicznej, cięcia w zabiegach implantologicznych, płaty – wstęp: grubość płata, ukrwienie płata, napięcie płata, projektowanie płatów, płat śluzówkowo-kostnowy, (cięcie, wykonanie, szycie- Płat śluzówkowy – rozszczepiony, (cięcie, wykonanie, szycie), płaty kombinowane: śluzówkowe  i śluzówkowo-okostnowe (cięcie, wykonanie, szycie), repozycje i przesunięcia płatów, techniki szycia – podstawy, gojenie i regeneracja tkanek przyzębia, wczesna faza zapalenia, późna faza zapalenia, faza proliferacyjna, nabłonkowanie, naprawa a regeneracja, sterowana regeneracja tkanek i kości – podstawy, zakładanie szwów.

01.06.2018 2000 ZŁ
14 SIÓDME
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Radosław Jadach

temat: Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

Chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych: cele, wskazania, przeciwwskazania, metody .
Operacja tzw. płatowa: cel, wskazania, przeciwwskazania, technika, repozycje płatów śluzówkowo-okostnowych, zmodyfikowana operacja płatowa Widmana, dowierzchołkowe przesunięcie płata (śluzówkowo-okostnowego), płaty bezpieczne dla brodawek międzyzębowych (Papilla-Preservation-Flap), zmodyfikowany płat oszczędzający brodawki, operacja zasłonowa, operacja płatowa pod zacementowanym mostem protetycznym, operacja płatowa w przypadku nadziąślaka, wariacje technik operacyjnych, zalety i wady operacji płatowych, powikłania, ocena wyników odległych, zalety i wady, powikłania, ocena wyników odległych.

02.06.2018 2500 ZŁ
15 ÓSME
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Sławomir Karwan

temat: Wprowadzenie do implantologii. Wykłady.

Wprowadzenie i rys historyczny, przypomnienie z anatomii i fizjologii, co to jest osseointegracja? Rodzaje implantów, typy powierzchni implantów, biomechanika implantów.

Wstępna kwalifikacja pacjentów ze względów: protetycznych, zdrowotnych, fonetycznych, okluzyjnych, psychologicznych, estetycznych

Badania diagnostyczne i ich interpretacja (rtg, badania laboratoryjne), diagnostyka obrazowa: zdjęcia panoramiczne, zdjęcia przylegające, tomografia objętościowa, tomografia stożkowa – cbct, oprogramowanie: Simplant i pochodne, InVivo Dental, 3D Vision, przeglądarki, USG, rola aparatu cyfrowego na potrzeby dokumentacji i planowania, narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu. Omówienie pełnego instrumentarium z podziałem na: najczęściej używane, niezalecane do używania wg obecnych standardów, mikrochirurgiczne, nie niezbędne, ale usprawniające pracę, maszynowe, związane z systemami implantologicznymi, zestawy do określonych zabiegów: implantacja, regeneracja kości, augmentacja tkanek miękkich, podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszczepienie kości, kondensacja kości.

Przygotowanie gabinetu do zabiegu: wymagane obłożenie pola zabiegowego, dezynfekcja i sterylizacja, rozłożenie oprzyrządowania.

15.06.2018 2000 ZŁ
16 ÓSME
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Sławomir Karwan

temat: Wprowadzenie do implantologii. Wykłady.

Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte.

Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte.

Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta, diagnostyka krok po kroku, omówienie, stworzenie planu i jego przentacja pacjentowi, decyzja terapeutyczna; zabieg.

16.06.2018 3000 ZŁ
17 DZIEWIĄTE
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Maciej Stupka

temat: wprowadzenie do implantologii

Odsłonięcie implantu: techniki cięć, usuwanie nadmiaru kości z nad implantu, postępowanie w niedoborze kości wokół implantu, techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej, techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego, dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania), czasookresy, wyciski – podstawy, współpraca z laboratorium (niezbędne narzędzia), biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach, typy prac protetycznych, higiena i opieka nad uzupełnieniami, sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej), przykładowe ankiety przedzabiegowe, prezentacja i omówienie przypadków.

Następnie podstawy w temacie: implantacja natychmiastowa (Kiedy natychmiastowo umieszczamy implant? Kiedy lepiej odroczyć zabieg? Jak  atraumatycznie usunąć ząb? Najlepsza pozycja implantu w zębodole? Kiedy wykonać augmentacje a kiedy nie? Jak zaopatrzyć tymczasowo pacjenta? Czy i jak używać materiału kościozastępczego vs kość własna? Możliwości zastosowania kolektora kości).Jak dobrać najlepszy implant do zębodołu?

Zasady gojenia zębodołu po ekstrakcji. Techniki ekstrakcji (mało urazowe) “okno estetyczne” jako warunek sukcesu. Implantacja odroczona, wskazania do odroczenia zabiegu i optymalny czas na zabieg, zabiegi GBT i GTR, gojenie otwarte czy zamknięte i optymalny czas na odbudowę. Implantacja późna, schemat postępowania uzależniony od rodzaju zanikówimplantacja a technika osteotomowa, implantacja z GBR, augmentacja wyrostka kością własną pacjenta (przeszczep z brody i z trójkąta zatrzonowcowego)

Implantacja w bocznym odcinku szczęki: ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą. Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie.

Implantacja w żuchwie: przeszkody anatomiczne i ograniczenia, korony pojedyncze i mosty, implantacja natychmiastowa w przednim odcinku żuchwy, implantacja natychmiastowa czy odroczona w bocznym odcinku żuchwy, rodzaje protez ruchomych w żuchwie mocowanych na implantach, implantacja z natychmiastowym obciążeniem (belka i teleskopy), rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.

2. Komplikacje i powikłania: uraz w obrębie kanału nerwu żuchwowego, perforacja ściany wyrostka zębodołowego, uszkodzenie naczynia, inne.

29.06.2018 2000 ZŁ
18 DZIEWIĄTE
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Maciej Stupka
temat: wprowadzenie do implantologii c.d. 30.06.2018 3000 ZŁ
19 DZIESIĄTE
DZIEŃ 1
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Periochirurgia c.d. zabiegi. 29.06.2018 2000 ZŁ
20 DZIESIĄTE
DZIEŃ 2
radoslawjadach
dr Radosław Jadach
temat: Periochirurgia c.d. zabiegi.
30.06.2018 2500 ZŁ