Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

Koszt pojedynczego spotkania: 2 000 zł

Temat: Pandemia COVID-19 i jej wpływ na funkcjonowanie praktyk stomatologicznych.

Podstawowe informacje dotyczące wirusa SARS-CoV-2. Podstawowe informacje dotyczące wirusa, jego mutacji oraz prowadzonych badań naukowych. Epidemiologia zakażeń w Polsce i na świecie. Czynniki wpływające na śmiertelność i zakaźność, przebieg mutacji i jej konsekwencje. Stworzenie szczepionki, przebieg prac nad tworzeniem szczepionki, zasady ich działania.

Zabezpieczenie personelu medycznego i pacjentów środkami ochrony indywidualnej. Ryzyko transmisji wirusa. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do leczenia pacjenta z podejrzeniem/potwierdzeniami zakażenia SARS-CoV-2.  Ogólne środki ostrożności w dobie pandemii COVID-19. Objawy COVID-19 w poszczególnych grupach wiekowych, aktualny stan wiedzy na temat przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Temat: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

Dorosły i dziecko w stanie zagrożenia życia 

– podstawowe problemy ratunkowe, 

Podstawy patofizjologii układu krążenia 

– najczęstsze zaburzenia układu krążenia w gabinecie stomatologa, 

Podstawy patofizjologii układu oddechowego – najczęstsze zaburzenia układu oddechowego w gabinecie stomatologa, 

Podstawy patofizjologii układu nerwowego – najczęstsze zaburzenia układu nerwowego w gabinecie stomatologa, 

Homeostaza przemiany materii i układu wydalniczego 

– zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, cukrzyca, 

Patofizjologia dziecka i dorosłego – odmienności anatomiczne i fizjologiczne, 

Protokoły postępowania BLS ERC 2010, 

Zasady oceny pacjenta – przytomność, układ krążenia i oddechowy ABC, 

Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – wskazania, sprzęt, Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – ćwiczenia praktyczne, Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłego, 

Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dziecka, Postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłego, Postępowanie w przypadku zadławienia u dziecka, Technika prawidłowego pośredniego masażu serca, Prawidłowa wentylacja bezprzyrządowa, Zastosowanie środków ochrony osobistej – maski do wentylacji, Tlenoterapia w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, dostępność, zasady tlenoterapii, wskazania, powikłania, uwagi praktyczne

Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

Koszt pojedynczego spotkania: 2 000 zł

temat: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków znieczulających miejscowo pod kątem praktycznego, zastosowania w stomatologii, Działania toksyczne środków znieczulających miejscowo – kardiotoksyczność, neurotoksyczność, przypadkowe podanie donaczyniowe – objawy i postępowanie praktyczne, Reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi, Znieczulenie miejscowe u pacjentów z grup ryzyka/ze schorzeniami współistniejącymi, dzieci, pacjentki ciężarne, pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca lub nadciśnieniem tętniczym, pacjenci leczeni z powodu cukrzycy, chorób tarczycy, padaczki i schorzeń psychiatrycznych, Przygotowanie leków znieczulających miejscowo, obliczanie dawek leków, dawek maksymalnych, przeliczanie, stężeń, dawek leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina), Protokoły postępowania ALS, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby, postępowania, powikłania, Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne, Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do defibrylacji ręcznej – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne, Zakładanie dostępu dożylnego, zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne, Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń – przygotowanie, podawanie leków, Schemat postępowania u pacjenta z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna, Schemat postępowania u pacjenta z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna, Ćwiczenia praktyczne – zespół resuscytacyjny