+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

Regulamin

REGULAMIN

OSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w dalszej części regulaminu nazwany jest “Placówką”

§ 1

 1. Regulamin kursów Spółki OSA we Wrocławiu zwany dalej “regulaminem” obowiązuje wszystkich kursantów oraz osób szkolących.

§ 2

 1. Przyjęcie do grona uczestników kursu Placówki i nabycie praw kursanta, następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia od organizatora szkolenia.

§ 3

 1. Wszyscy uczestnicy kursów oraz osoby szkolące podlegają Kierunkowi Naukowemu.
 2. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu kierownika działają jego zastępcy.

§ 4 

 1. Jednostką organizacyjną dla kursantów jest grupa kursantów.
 2. Liczebność grup ćwiczeniowych na zajęciach dydaktycznych ustala Kierownik Naukowy.
 3. Kursy podzielone są na dwa cykle: zimowy i letni.
 4. Kierownik może dokonać zmian w organizacji kursów w trakcie trwania cyklu.

§ 5

 1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od kursantów, na ich wniosek zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym.

§ 6

 1. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem oraz we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, jest prowadzący placówkę.
 2. Od decyzji prowadzącego placówkę służy kursantowi prawo wniesienia odwołania do prowadzącego placówkę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem biura Placówki.
 3. Do odwołania, o którym mowa w ust. 2 biuro Placówki ma obowiązek dołączyć komplet dokumentacji w danej sprawie.
 4. Decyzje prowadzącego Placówkę wydane w trybie odwoławczym są ostateczne.
 5. Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w niniejszym regulaminie, zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem kierownika.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu sprawuje prowadzący placówkę.

§ 7

 1. Program kursów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. cennik kursów stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 8

 1. Kursy mogą być prowadzone na terenie Dolnego Śląska.