+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SEMESTR II 2020

SPOTKANIE PROWADZĄCY TEMATYKA TERMIN CENA
SPOTKANIE 11

dr Błażej Szczerbaniewicz 

TEMAT: Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy.

Diagnostyka różnicowa i leczenie nie zębopochodnego bólu zębów (mięśniowo-powięziowego, zatokowego, pochodzenia nerwowo-naczyniowego, neuropatycznego, sercowego, psychogennego).

 Leczenie bólu mięśniowego i za struktur stawu skroniowo-żuchwowego.

 Leczenie bólu neuropatyczngo.

 Demostracja wybranych technik leczniczych na pacjentach.

21.02.2020  *1750zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Błażej Szczerbaniewicz 

TEMAT: Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy

Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy

Ból – definicja, pojęcia podstawowe, podział. Specyfika zespołu trójdzielno-szyjnego w porównaniu z innymi.

Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych jamy utsnej i twarzy.

Badanie pacjenta pod kątem bólu jamy ustnej i twarzy.  Wstępny kwestionariusz choroby, skala oceny bólu, wskazówki kliniczne potrzebne  do różnicowania.

22.02.2020  *1750zł

 

 

 

Zaległe Spotkanie nr 3
08.11.2019

dr hab.n.med. Jacek Smereka, prof.UMW

ZALEGŁE SPOTKANIE SEMESTRU I.
SPOTKANIE NR 3 || 08.11.2019

TEMAT: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

06.03.2020 *1750zł
Zaległe Spotkanie nr 3 / dzień 2
09.11.2019

dr hab.n.med. Jacek Smereka, prof.UMW

ZALEGŁE SPOTKANIE SEMESTRU I.
SPOTKANIE NR 3 – DZIEŃ 2 || 09.11.2019

TEMAT: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

07.03.2020 *1750zł
SPOTKANIE 12 dr hab.n.med. Jacek Smereka, prof.UMW

 

 

 

TEMAT: Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja.

Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego

– Odpowiedzialność prawna

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

– Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego

– Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy

– Aparat do znieczulenia, układy monitorujące – zasady działania

– Sprzęt dodatkowy niezbędny na stanowisku anestezjologicznym

– Aspekty prawne związane ze znieczuleniem i przygotowaniem pacjenta

– Metody oceny pacjenta w okresie przedoperacyjnym

– Zakresy wymaganych badań laboratoryjnych, zakresy norm

– Badania dodatkowe – zasady leczenia, wskazania

– Konsultacje specjalistyczne

– Przygotowanie farmakologiczne pacjenta

– Karencja żywieniowa – zasady, postępowanie praktyczne

– Premedykacja farmakologiczna pacjenta przed znieczuleniem

– Opieka w okresie przedoperacyjnym

– Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego i miejscowego

– Przygotowanie do znieczulenia ogólnego

– Przygotowanie pacjenta do sedacji

– Leki stosowane w anestezjologii, sposób działania, działania niepożądane

– Leki stosowane do sedacji pacjenta

– Znieczulenie ogólne i sedacja – różnice, postępowanie

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – wymogi prawne

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – sprzęt i personel

– Skale głębokości sedacji

– Leki odwracające działanie analgetyków opioidowych oraz benzodiazepin

– Prowadzenie znieczulenia ogólnego przez anestezjologa – przebieg, etapy znieczulenia, wybudzanie, możliwe powikłania

– Prowadzenie sedacji – zabieg, etapy sedacji, wybudzanie, możliwe powikłania

– Postępowanie ratunkowe w nagłych stanach związanych ze znieczuleniem ogólnym i sedacją

13.03.2020 *2500zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr hab.n.med. Jacek Smereka, prof.UMW

TEMAT: Opieka pooperacyjna. Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci.

Monitorowanie stanu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Kryteria wypisu pacjenta po znieczuleniu ogólnym. Typowe powikłania po znieczuleniu ogólnym – postępowanie praktyczne. Leczenie bólu i nudności pooperacyjnych – zasady współpracy z anestezjologiem w zakresie ustalania terapii. Skale sedacji pacjenta. Monitorowanie sprzętowe w okresie pooperacyjnym. Rzadkie powikłania po znieczuleniu ogólnym – zasady rozpoznawania, postępowania. Najczęstsze stany nagłych zagrożeń u pacjenta znieczulanego ogólnie oraz miejscowo – postępowanie ratunkowe

Część teoretyczna: podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia; aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji; przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne; zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.

– Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, wskazania, metody.

Część praktyczna – szkolenie na fantomie: dożylne podawanie leków, zakładania dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomach, wentylacja przyrządowa – worek AMBU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach, tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne, zastosowanie defibrylatora – ćwiczenia praktyczne z defibrylatorem AED, resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach

14.03.2020 *2500zł

 

 

 

SPOTKANIE 13

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pensety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja,  przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji.

TECHNIKI ZABIEGOWE:

Zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka, aby nie powstała blizna. Zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyroszębodołowego. Zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych. Zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego. Przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem. Zasady „mobilizacji” płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady prawidłowego szycia rany. Zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia. Augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe. Osteodystrakcja. Zasada „wyrostka odwróconego”. Transpozycja bloczka. Przeszczepy bloczkowe. Zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowalnymi. Zasady pracy z błonami resorbowalnymi. Technika ringu. Sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta.

20.03.2020 *2500zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi.

Zasady pracy z kością: – obszerne przypomnienie.

  • Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy,
  • Parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości,
  • Rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów,
  • Zjawisko resorpcji,
  • Czynniki temperatury, ucisku, przeciążeń, zapaleń, infekcji
  • zasady biologicznego myślenia,
 • Zabiegi augmentacji i regeneracji kości wyrostków zębodołowych
21.03.2020 *2500zł

 

 

 

SPOTKANIE 14

dr Radosław Jadach

 

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi. – cd

 

 

 

 

 1. TKANKA NABŁONKOWA: nabłonek okrywający, nabłonek gruczołowy, nabłonki jednowsrstwowe, nabłonki wielowarstwowe, błona podstawna, regeneracja komórek nabłonkowych.

2. TKANKA ŁĄCZNA: fibroblasty, fibrocyty, makrofagi, komórki tuczne, komórki plazmatyczne, pericyty, komórki krwi. Rodzaje tkanki łącznej: embrionalna, łączna właściwa,  łączna wyspecjalizowana unaczynienie i unerwienie błony śluzowej w każdym regionie jamy ustnej.

 

03.04.2020 *3000zł

 

 

 

DZIEŃ 2 Dr n.med. Krzysztof Dowgierd 

 

 

 

 

TEMAT: Chirurgia stawu skroniowo żuchwowego

 

 

 

Omawiając problematykę leczenia chirurgicznego stawu skroniowo żuchwowego należy na początku wprowadzić podział schorzeń dotykających staw skroniowo żuchwowy które kwalifikują się do leczenia operacyjnego.

Podział schorzeń stawu skroniowo żuchwowego obejmuje choroby pierwotne jak i zmiany wtórne.

Pierwotne schorzenia to zmiany wrodzone i rozwojowe, guzy, złamania, zapalenia, ankylozy i inne związane z chorobami uogólnionymi.

Schorzenia wtórne głownie związane z zaburzeniami czynnościowymi, jakkolwiek do schorzeń obejmujących staw skroniowo żuchwowy muszą również być zaliczone choroby nie związane z aparatem stomatognatycznych ale wpływające na staw .Są to choroby ogólnomedyczne jak bóle głowy, neuralgie i bóle twarzy, wg amerykańskiego towarzystwa leczenia bólu twarzy.

Leczenie chirurgiczne poszczególnych schorzeń oparte jest na wielospecjalistycnzym i najczęściej wieloetapowym podejściu. Obejmuje to leczenie procedury małoinwazyjne stosowane na początku terapii, szczególnie w schorzeniach wtórnych. A sięgające po zaawansowane techniki chirurgii rekonstrukcyjnej połączonej często z zastosowaniem protez stawu. Prawidłowa diagnostyka jak i terapia dają gwarancję zastosowania odpowiedniego leczenia chirurgicznego jeśli takie jest wymagane. W odniesieniu do leczenia chorób stawu skroniowo żuchwowego u dzieci istotnym elementem jest czas – w znaczeniu wprowadzenia terapii chirurgicznej jak i obserwacja efektów leczenia rozciągnięta w czasie. Należy pamiętać, że leczenie chirurgiczne jest oparte na pracy zespołowej oraz żę leczenie chorób stawu skroniowo żuchwowego jest leczeniem przewlekłym opartym na kontroli i długoczasowym monitorowaniu efektów leczenia.

04.04.2020 *3000zł

 

 

 

SPOTKANIE 15

dr Radosław Jadach

TEMAT: Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich

1. Pokrycie recesji (przeszczp wolny, transpozycja płata)

2. Augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia

Dodatkowo: rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia: monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady, rodzaje igieł, rozkodowanie opakowań, zasady szycia prostych ran dziąseł i błony śluzowej, szycie zgodne z myśleniem biologicznym, techniki podwieszeń, ucisku, troski o brodawki dziąsłowe, inne: jak długo utrzymywać, szwy a hemostaza, szycie a gojenie.

17.04.2020 *2500zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich

1. Typy cięć:

W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym.

W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia. W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu zębodołowego dolnego. W odcinku przedtrzonowców szczęki z uwzględnieniem przebiegu naczyń i wędzideł. W zależności od ilość dziąsła związanego, inne.

2. Techniki odwarstwiania płata: śluzówkowo-okostnowy, złożony i prosty, śluzówkowy, podstawy przeszczepów tkanki łącznej, techniki kostno-okostnowe, zasady pracy tunelowej, wskazania i przeciwwskazania,

3. Zaopatrzenie rany po zabiegu: szycie zgodnie z zasadami biologii tkanek, kleje tkankowe, opatrunki, mosty adhezyjne natychmiastowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, śruby gojące, łączniki tymczasowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, ucisk krótkotrwały, długotrwały –zasady.

 

18.04.2020 *2500zł

 

 

 

SPOTKANIE 16

dr Maciej Jagielak 

TEMAT: Augmentacja tkanek miękkich cd.

Augmentacja tkanek miękkich cd. Wskazania i p/wskazania do zabiegu i po zabiegu. Leki osłonowe i wspomagające gojenie. Powikłania i postępowanie. Zabiegi

08.05.2020 *3000zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Augmentacja tkanek miękkich cd.

09.05.2020 *3000zł

 

 

 

SPOTKANIE 17

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady.

Wykłady: cięcia w chirurgicznym leczeniu periodontologicznym, cięcia w zabiegach chirurgii stomatologicznej, cięcia w zabiegach implantologicznych, płaty – wstęp: grubość płata, ukrwienie płata, napięcie płata, projektowanie płatów, płat śluzówkowo-kostnowy, (cięcie, wykonanie, szycie- Płat śluzówkowy – rozszczepiony, (cięcie, wykonanie, szycie), płaty kombinowane: śluzówkowe  i śluzówkowo-okostnowe (cięcie, wykonanie, szycie), repozycje i przesunięcia płatów, techniki szycia – podstawy, gojenie i regeneracja tkanek przyzębia, wczesna faza zapalenia, późna faza zapalenia, faza proliferacyjna, nabłonkowanie, naprawa a regeneracja, sterowana regeneracja tkanek i kości – podstawy, zakładanie szwów

22.05.2020 *2500zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

Chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych: cele, wskazania, przeciwwskazania, metody .

Operacja tzw. płatowa: cel, wskazania, przeciwwskazania, technika, repozycje płatów śluzówkowo-okostnowych, zmodyfikowana operacja płatowa Widmana, dowierzchołkowe przesunięcie płata (śluzówkowo-okostnowego), płaty bezpieczne dla brodawek międzyzębowych (Papilla-Preservation-Flap), zmodyfikowany płat oszczędzający brodawki, operacja zasłonowa, operacja płatowa pod zacementowanym mostem protetycznym, operacja płatowa w przypadku nadziąślaka, wariacje technik operacyjnych, zalety i wady operacji płatowych, powikłania, ocena wyników odległych, zalety i wady, powikłania, ocena wyników odległych.

23.05.2020 *3000zł

 

 

 

SPOTKANIE 18

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady.c.d.

05.06.2020 *2500zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady.c.d. 06.06.2020 *3000zł

 

 

 

SPOTKANIE 19

dr Maciej Stupka 

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii.

Odsłonięcie implantu: techniki cięć, usuwanie nadmiaru kości z nad implantu, postępowanie w niedoborze kości wokół implantu, techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej, techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego, dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania), czasookresy, wyciski – podstawy, współpraca z laboratorium (niezbędne 

narzędzia) , biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach, typy prac protetycznych, higiena i opieka nad uzupełnieniami, sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej), przykładowe ankiety przedzabiegowe, prezentacja i omówienie przypadków.

Następnie podstawy w temacie: implantacja natychmiastowa (Kiedy natychmiastowo umieszczamy implant? Kiedy lepiej odroczyć zabieg? Jak  atraumatycznie usunąć ząb? Najlepsza pozycja implantu w zębodole? Kiedy wykonać augmentacje a kiedy nie? Jak zaopatrzyć tymczasowo pacjenta? Czy i jak używać materiału kościozastępczego vs kość własna? Możliwości zastosowania kolektora kości).Jak dobrać najlepszy implant do zębodołu?

Zasady gojenia zębodołu po ekstrakcji. Techniki ekstrakcji (mało urazowe) „okno estetyczne” jako warunek sukcesu. Implantacja odroczona, wskazania do odroczenia zabiegu i optymalny czas na zabieg, zabiegi GBT i GTR, gojenie otwarte czy zamknięte i optymalny czas na odbudowę. Implantacja późna, schemat postępowania uzależniony od rodzaju zanikówimplantacja a technika osteotomowa, implantacja z GBR, augmentacja wyrostka kością własną pacjenta (przeszczep z brody i z trójkąta zatrzonowcowego)

Implantacja w bocznym odcinku szczęki: ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą.  Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie.

Implantacja w żuchwie: przeszkody anatomiczne i ograniczenia, korony pojedyncze i mosty, implantacja natychmiastowa w przednim odcinku żuchwy, implantacja natychmiastowa czy odroczona w bocznym odcinku żuchwy, rodzaje protez ruchomych w żuchwie mocowanych na implantach, implantacja z natychmiastowym obciążeniem (belka i teleskopy), rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.

2. Komplikacje i powikłania: uraz w obrębie kanału nerwu żuchwowego, perforacja ściany wyrostka zębodołowego, uszkodzenie naczynia, inne.

19.06.2020 *3000zł

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Maciej Stupka 

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii. c.d. 20.06.2020

*3000zł

SPOTKANIE 20 dr Sławomir Karwan

 

 

 

dr Radosław Jadach

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii. c.d.  zabiegi.

Wprowadzenie i rys historyczny, przypomnienie z anatomii i fizjologii, co to jest osseointegracja? Rodzaje implantów, typy powierzchni implantów, biomechanika implantów.

Wstępna kwalifikacja pacjentów ze względów: protetycznych, zdrowotnych, fonetycznych, okluzyjnych, psychologicznych, estetycznych

Badania diagnostyczne i ich interpretacja (rtg, badania laboratoryjne), diagnostyka obrazowa: zdjęcia panoramiczne, zdjęcia przylegające, tomografia objętościowa, tomografia stożkowa – cbct, oprogramowanie: Simplant i pochodne, InVivo Dental, 3D Vision, przeglądarki, USG, rola aparatu cyfrowego na potrzeby dokumentacji i planowania, narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu. Omówienie pełnego instrumentarium z podziałem na: najczęściej używane, niezalecane do używania wg obecnych standardów, mikrochirurgiczne, nie niezbędne, ale usprawniające pracę, maszynowe, związane z systemami implantologicznymi, zestawy do określonych zabiegów: implantacja, regeneracja kości, augmentacja tkanek miękkich, podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszczepienie kości, kondensacja kości.

Przygotowanie gabinetu do zabiegu: wymagane obłożenie pola zabiegowego, dezynfekcja i sterylizacja, rozłożenie oprzyrządowania.

03.07.2020 *3500zł

 

 

 

 

DZIEŃ 2

dr Sławomir Karwan

dr Radosław Jadach

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

1.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte.

2.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte.

Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta, diagnostyka krok po kroku, omówienie, stworzenie planu i jego prezntacja pacjentowi, decyzja terapeutyczna; zabieg.

04.07.2020 *3500zł

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Semestr II dla Słuchaczy z OSA = 10 spotkań, czyli 20 dni

27,500.00